Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội - OneHousing

   THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG

   DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI ONEHOUSING


   Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội OneHousing này (“Thỏa Thuận”) mô tả cách thức Công ty Cổ phần One Mount Real Estate (“Công Ty”) cung cấp dịch vụ MXH OneHousing đến tổ chức/cá nhân sở hữu tài khoản mạng xã hội để sử dụng các dịch vụ mạng xã hội trên website http://onehousing.vn và ứng dụng OneHousing (“Người Dùng”); (ii) quyền, nghĩa vụ của Công Ty và Người Dùng trong quá trình cung cấp và sử dụng dịch vụ MXH OneHousing.


   Người Dùng đồng ý rằng Công Ty có thể điều chỉnh, thay đổi các quy định tại Thỏa Thuận này tại từng thời điểm bằng việc cập nhật nội dung trên website http://onehousing.vn và ứng dụng OneHousing và có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng tải mà không cần phải thông báo trước.


   Người Dùng có trách nhiệm đọc kỹ, hiểu rõ và chấp thuận các nội dung của Thỏa Thuận cũng như các nội dung cập nhật, sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm trước khi sử dụng dịch vụ MXH OneHousing. Việc Người Dùng sử dụng dịch vụ MXH OneHousing và không có ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung của Thỏa Thuận được xem là đã đọc kỹ, hiểu rõ và hoàn toàn đồng ý với nội dung Thỏa Thuận này cũng như các nội dung sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.


   1. Dịch vụ mạng xã hội OneHousing
    1. Mạng xã hội OneHousing (“MXH OneHousing”) cung cấp dịch vụ cho Người Dùng có thể trao đổi, chia sẻ, tương tác, bình luận về lĩnh vực bất động sản với đối tượng phục vụ là người mua nhà, chủ sở hữu nhà, người có mong muốn mua nhà trong tương lai, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia mạng xã hội để trao đổi, chia sẻ, tương tác, bình luận về lĩnh vực bất động sản.
    2. MXH OneHousing cung cấp dịch vụ cho Người Dùng thông qua công cụ nhập liệu bằng ký tự, hình ảnh, âm thanh, video và các hình thức thông tin số khác tùy thuộc vào sự cho phép của hệ thống tại từng thời điểm của MXH OneHousing.
   2. Đăng ký và quản lý tài khoản
    1. Người Dùng cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác những thông tin theo yêu cầu để đăng ký tài khoản MXH OneHousing và thực hiện cập nhật các thay đổi (nếu có). Người Dùng đảm bảo rằng thông tin hiện trạng của Người Dùng trên MXH OneHousing là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác.
    2. Trường hợp Người Dùng Internet dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của người giám hộ để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký sử dụng MXH OneHousing.
    3. Người Dùng cam kết sẽ (i) không cung cấp thông tin sai lệch hoặc tạo tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài Người Dùng mà không được phép; (ii) không chuyển nhượng tài khoản cho bất kỳ ai mà không có văn bản cho phép trước của Công Ty.
    4. Người Dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm việc giữ quyền kiểm soát mật khẩu của mình, không sử dụng tài khoản của người dùng khác cũng như không chia sẻ thông tin bảo mật tài khoản của mình cho bất kỳ người nào khác, không cho bất kỳ ai truy cập vào tài khoản của mình hoặc làm bất kỳ điều gì có thể gây nguy hiểm cho việc bảo mật tài khoản của mình.
    5. Trong bất cứ trường hợp nào, người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những hành động có liên quan đến việc sử dụng mật khẩu và mọi hoạt động được thực hiện dưới tên tài khoản và mật khẩu đã đăng ký của mình trên hệ thống. Nếu Người Dùng phát hiện những nghi vấn về việc sử dụng trái phép tài khoản của mình, Người Dùng có thể liên hệ với Công Ty để được hỗ trợ.
    6. Nếu phát hiện thông tin Người Dùng không chính xác, thiếu trung thực, Công Ty có quyền tạm khóa hoặc đình chỉ việc sử dụng tài khoản của Người Dùng mà không cần thông báo cũng như không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào.
    7. Người Dùng không thể và không được phép đăng ký sử dụng MXH OneHousing nếu (i) Người Dùng đang bị kết án về hành vi phạm tội liên quan đến tấn công tình dục; (ii) hoặc Người Dùng đã bị vô hiệu hóa tài khoản do vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ MXH OneHousing trong quá khứ; (iii) hoặc Người Dùng thuộc nhóm đối tượng bị cấm nhận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ hoặc ứng dụng của Công Ty theo pháp luật hiện hành.
   3. Quy định về đặt tên tài khoản (“Username”)
    1. Không được đặt Username theo tên hoặc để gây nhầm lẫn là tài khoản của các vị lãnh tụ của Việt Nam, các vị lãnh đạo của Nhà nước, các danh nhân Việt Nam, các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, trừ trường hợp được phép theo quy định.
    2. Nghiêm cấm đặt tên Username đả kích, xúc phạm tổ chức/cá nhân khác, đặt tên Username có nội dung tục tĩu, phản cảm, mê tín dị đoan, không phù hợp thuần phong mỹ tục dân tộc.
    3. Nghiêm cấm việc nhái Username giữa các thành viên. Nhái Username là việc tạo ra và sử dụng một Username có tên, ảnh đại diện, chữ ký và thông tin cá nhân gần giống với một Username có trước đó, nhằm cố tình gây nhầm lẫn giữa hai Username với nhau.
    4. Nghiêm cấm đặt tên để mạo danh cá nhân, tổ chức khác.
    5. Lập nhiều Username để sử dụng cho cùng 1 topic/chủ đề vì mục đích cá nhân, vụ lợi.
    6. Lập Username khác để post/đăng bài trong thời gian Username chính bị khóa.
    7. Nếu Người Dùng chọn một tên tài khoản hoặc tên định danh tương tự cho tài khoản hoặc trang của Người Dùng, Công Ty bảo lưu quyền xóa hoặc xác nhận lại tên đó nếu Công Ty cho rằng tên Người Dùng chọn không phù hợp hoặc gây ảnh hưởng đến Người Dùng khác, tổ chức, cá nhân khác hoặc trong các trường hợp có khiếu nại về việc tên Người Dùng không liên quan chặt chẽ tới tên thật của Người Dùng.
   4. Quy định về Ảnh đại diện (Avatar)
    1. Nghiêm cấm dùng hình ảnh của các vị lãnh tụ của Việt Nam, Quốc kỳ, Quốc huy, các chính trị gia, danh nhân Việt Nam, trừ trường hợp được phép theo quy định.
    2. Nghiêm cấm dùng các hình ảnh có tính chất đồi trụy, khiêu gợi, dâm ô, bạo lực, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục dân tộc.
    3. Không được dùng hình ảnh có tính chất xúc phạm tổ chức, cá nhân khác; kích động bạo lực; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.
    4. Không được dùng hình ảnh cá nhân của các thành viên khác khi chưa có sự đồng ý.
    5. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
    6. Ảnh đại diện không được phép có dung lượng và kích thước vượt quá hạn mức quy định tại từng thời điểm của hệ thống MXH OneHousing.
   5. Quy định về thông tin cá nhân
    1. Nội dung trong thông tin cá nhân của thành viên không được chứa các thông tin độc hại, không đặt link tới các trang web xấu, không xúc phạm tới thành viên khác.v.v...
    2. Trong trường hợp thông tin cá nhân quan trọng (mật khẩu, hòm thư đăng ký) bị lộ, Công Ty sẽ tạm khóa (treo) tài khoản với lý do bảo mật và chỉ mở khi có thông tin xác thực qua các phương tiện tin cậy.
    3. Với các yêu cầu gửi lại mật khẩu vào những email khác với email đăng ký cũ, Công Ty sẽ không thực hiện với lý do bảo vệ thông tin, quyền lợi các thành viên. Công Ty sẽ chỉ thực hiện yêu cầu nếu Người Dùng có lý do chính đáng được xác nhận và có người uy tín bảo lãnh thông tin.
   6. Quy định về ngừng/chấm dứt sử dụng dịch vụ MXH OneHousing

    Người Dùng có thể chấm dứt việc đăng ký, sử dụng dịch vụ nếu Người Dùng không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ MXH OneHousing. Mặt khác, Công Ty có thể chấm dứt việc cung cấp dịch vụ và việc đăng ký của Người Dùng theo quyết định của Công Ty hoặc cấm Người Dùng truy cập vào, sử dụng một số dịch vụ của MXH OneHousing nếu có căn cứ xác định Người Dùng đã vi phạm Thỏa Thuận này.

   7. Các nội dung và hành vi bị cấm trên MXH OneHousing

    Người Dùng được tự do trao đổi, chia sẻ, cung cấp thông tin trên MXH OneHousing, trừ trường hợp Người Dùng vi phạm các quy định của Thỏa Thuận và/hoặc sử dụng MXH OneHousing để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung hoặc hành vi vi phạm sau đây:

    1. Chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.
    2. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
    3. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, thiếu văn hóa, vi phạm chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
    4. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
    5. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
    6. Đăng thông tin, hình ảnh hăm dọa, quấy rối tổ chức, cá nhân khác.
    7. Nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
    8. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
    9. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
    10. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.
    11. Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi thay đổi các tham số cài đặt của thiết bị số; thu thập thông tin của người khác; xóa bỏ, làm mất tác dụng của phần mềm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được cài đặt trên thiết bị số; ngăn chặn khả năng của Người Dùng xóa bỏ hoặc hạn chế sử dụng những phần mềm không cần thiết; chiếm đoạt quyền điều khiển thiết bị số; thay đổi, xóa bỏ thông tin lưu trữ trên thiết bị số; các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Người Dùng khác.
    12. Lợi dụng trang mạng xã hội trực tuyến để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định của pháp luật.
    13. Đăng tải, gửi, chia sẻ thông tin có tính chất spam.
    14. Đăng tải, chia sẻ những nội dung chứa bất kỳ loại virus, trojan, bom thời gian, các đoạn mã máy tính, các tập tin, những quy trình hay chương trình máy tính khác với mục đích gây cản trở, phá hủy chiếm đoạt hay hạn chế chức năng của bất cứ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin nào.
    15. Sử dụng trái phép tài khoản cá nhân của Người Dùng khác.
    16. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã và thông tin riêng của Người Dùng khác trên MXH OneHousing. Gây cản trở hoặc có những hành vi đe dọa việc sử dụng bình thường tài khoản, mật khẩu của Người Dùng khác.
   8. Trao đổi, chia sẻ thông tin và miễn trừ trách nhiệm của Công Ty
    1. Người Dùng hiểu và ý thức được rằng mọi hành vi, nội dung chia sẻ cho cộng đồng một cách công khai đồng nghĩa với việc Người Dùng cho phép mọi người bao gồm cả thành viên khác của MXH OneHousing tiếp nhận và sử dụng thông tin đó, vì vậy Công Ty không chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn và bảo mật những nội dung thông tin đó cho Người Dùng.
    2. Trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi hệ thống của MXH OneHousing, Công Ty sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép để đảm bảo quyền lợi cho Người Dùng.
    3. Người Dùng đồng ý rằng Công Ty và các tổ chức liên quan được miễn trừ và không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với các yêu cầu bồi thường của Người Dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ (i) việc Người Dùng sử dụng dịch vụ MXH OneHousing hoặc (ii) từ nội dung mà Người Dùng gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp trên MXH OneHousing, (iii) việc Người Dùng vi phạm Thỏa Thuận này hoặc vi phạm quy định pháp luật.
    4. Công Ty có quyền đơn phương xóa, ngừng hoặc hạn chế việc sử dụng các nội dung do Người Dùng đăng tải vi phạm các điều khoản trong Thỏa Thuận hoặc trái với quy định pháp luật. Người Dùng đồng ý rằng, đã hiểu rõ và ý thức được mọi hành vi, thông tin, nội dung của mình trên MXH OneHousing và tự chịu trách nhiệm về những hành vi và nội dung đó.
    5. Công Ty khuyến cáo tất cả Người Dùng nên thận trọng trước khi chia sẻ thông tin cho cộng đồng một cách công khai. Và tương tự như vậy, Công Ty cũng yêu cầu những Người Dùng khác cần có sự cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin. Người Dùng sẽ tự mình quyết định việc chia sẻ hay tiếp nhận các thông tin trong MXH OneHousing và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về điều này.
    6. Công Ty tiếp nhận và xử lý những thắc mắc, hỗ trợ và giải quyết những yêu cầu của Người Dùng, tuy nhiên Công Ty chỉ hỗ trợ, tiếp nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ, trung thực và chính xác.
   9. Quyền và nghĩa vụ của Người Dùng dịch vụ MXH OneHousing
    1. Được sử dụng các dịch vụ của MXH OneHousing trừ trường hợp Người Dùng bị cấm sử dụng theo quy định của pháp luật.
    2. Được hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc xây dựng nội dung thông tin, tiến hành chia sẻ thông tin và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên MXH OneHousing.
    3. Có quyền đóng góp ý kiến cho Công Ty trong quá trình sử dụng các dịch vụ MXH OneHousing. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến thông tin liên hệ của Công Ty nêu tại Thỏa Thuận này.
    4. Có quyền được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, thông tin riêng và các thông tin có liên quan khác theo quy định tại Thỏa Thuận này và quy định của pháp luật.
    5. Để nhận được sự hỗ trợ từ Công Ty, tài khoản của Người Dùng phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác.
    6. Có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mật khẩu, giấy tờ tùy thân, email bảo vệ tài khoản và tài khoản liên kết. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người Dùng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Công Ty sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin giấy tờ tùy thân đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản.
    7. Người Dùng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Công Ty về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của Người Dùng hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Người Dùng cũng bảo đảm rằng, Người Dùng luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
    8. Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.
    9. Chịu trách nhiệm về các nội dung, hình ảnh của các bình luận, bài viết được đăng tải trên mạng xã hội, cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên mạng xã hội trong quá trình sử dụng dịch vụ MXH OneHousing.
    10. Người Dùng đồng ý không tái bản, sao chụp, bán, bán lại hoặc lợi dụng vì các mục đích thương mại bất kỳ dịch vụ nào, nội dung nào (trong bài viết, bình luận) của MXH OneHousing (bao gồm cả tài khoản cá nhân của Người Dùng) nếu chưa được Công Ty cho phép bằng văn bản.
    11. Khi phát hiện ra lỗi, các vấn đề gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của MXH OneHousing, Người Dùng hãy thông báo cho Công Ty qua số điện thoại/email của Công Ty được nêu trên website OneHousing.vn hoặc ứng dụng OneHousing. Người Dùng cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông.
    12. Tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và các quy định khác có liên quan tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013, và các quy định pháp luật có liên quan, sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm.
    13. Người Dùng có trách nhiệm hợp tác và cung cấp thông tin phù hợp khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động điều tra, hoặc các công tác thống kê, hoặc các công việc phù hợp khác theo quy định của pháp luật.
    14. Người Dùng phải tuân thủ quy định của pháp luật về chia sẻ, trao đổi thông tin, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định có liên quan khác của pháp luật khi sử dụng các dịch vụ trên mạng xã hội.
    15. Người Dùng cam kết không sử dụng dịch vụ mạng xã hội vào các mục đích thương mại, bất hợp pháp, lừa đảo, đe dọa, phá hoại; tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình mạng xã hội; truyền tải thông tin của mạng xã hội hay sử dụng dịch vụ mạng xã hội vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn, chia rẽ thị trường. Trong trường hợp vi phạm, Người Dùng phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
    16. Người Dùng cam kết không được sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo ra những công cụ tương tự các nội dung, dịch vụ trên MXH OneHousing nếu không được sự đồng ý của Công Ty trong từng trường hợp cụ thể.
    17. Người Dùng không được hành động gây mất uy tín của Công Ty dưới mọi hình thức như đăng tải những thông tin (bao gồm dưới hình thức bình luận và đăng bài viết) mang tính so sánh, chê bai các đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Công Ty hay những nội dung xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công Ty.
    18. Người Dùng không được tự ý khóa mật mã, sử dụng trái phép mật khẩu và thông tin riêng của Người Dùng khác trên MXH OneHousing.
    19. Người Dùng không được xâm phạm, tiếp cận hay sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của MXH OneHousing. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân gây thiệt hại đến Công Ty và MXH OneHousing hoặc thực hiện các hành vi có thể làm vô hiệu, quá tải hoặc ảnh hưởng đến hệ thống của MXH OneHousing.
    20. Người Dùng phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh cho Công Ty trong trường hợp vi phạm Thỏa thuận này và/hoặc pháp luật dẫn đến tổn thất, thiệt hại về tài sản và uy tín của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn án phí, phí luật sư, phí thuê chuyên gia tư vấn và các chi phí khác có liên quan đến việc giải quyết vụ việc.
    21. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Thỏa Thuận này và pháp luật.
   10. Quyền và nghĩa vụ của Công Ty
    1. Nếu Người Dùng cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu Công Ty có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu Người Dùng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội và dịch vụ khác của Công Ty được quy định trên website http://onehousing.vn hoặc ứng dụng OneHousing, Công Ty có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Người Dùng mà không cần sự đồng ý của Người Dùng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người Dùng.
    2. Đối với mọi vi phạm của chủ tài khoản/Người Dùng trong quá trình sử dụng MXH OneHousing, Công Ty có quyền áp dụng các biện pháp chế tài theo quy định tại Thỏa Thuận này, có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của Chủ tài khoản/Người Dùng đối với việc sử dụng MXH OneHousing cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý Chủ tài khoản/Người Dùng trước pháp luật nếu cần thiết.
    3. Khi phát hiện những vi phạm như gian lận, phá hoại, truyền bá nội dung cấm hoặc bất kỳ vi phạm quy định của pháp luật thông qua việc sử dụng MXH OneHousing, Công Ty có quyền sử dụng những thông tin cá nhân mà Người Dùng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.
    4. Công Ty có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với những tài khoản đăng ký thông tin không chính xác, đầy đủ theo quy định và đối với những tài khoản vi phạm trách nhiệm bảo mật tài khoản được quy định tại Thỏa Thuận này.
    5. Có quyền áp dụng các quy định về điều khoản sử dụng dịch vụ bổ sung mà không cần phải được Người Dùng đồng ý.
    6. Công Ty có quyền thương mại hóa dịch vụ MXH OneHousing, tuy nhiên Công Ty tuyệt đối tuân thủ Thỏa Thuận này. Trong trường hợp Công Ty có thu phí sử dụng dịch vụ MXH OneHousing, Công Ty sẽ thông báo cho Người Dùng và sẽ chỉ thu phí nếu Người Dùng tự nguyện đồng ý.
    7. Công Ty có quyền bảo trì và nâng cấp hệ thống để phục vụ tốt hơn. Quá trình bảo trì hay nâng cấp có thể làm gián đoạn việc sử dụng dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ không đảm bảo trong thời điểm bảo trì hay nâng cấp.
    8. Nhận và giải quyết khiếu nại của Người Dùng trong quá trình sử dụng MXH OneHousing. Tuy nhiên, Công Ty chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.
    9. Công khai Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ MXH OneHousing.
    10. Bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của Người Dùng theo đúng quy định pháp luật.
    11. Bảo đảm quyền quyết định của Người Dùng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác, trừ các trường hợp ngoại lệ theo quy định pháp luật.
    12. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm pháp luật.
    13. Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của Người Dùng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
    14. Có ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của Người Dùng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật.
    15. Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của Người Dùng trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật.
    16. Báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
    17. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Thỏa Thuận này và pháp luật.
   11. Bản quyền và báo cáo vi phạm bản quyền
    1. Tại các khu vực được phép đăng tải nội dung, Người Dùng có thể đăng tải, chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng mà Công Ty đã mặc định và Người Dùng phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của Người Dùng với cá nhân Người Dùng khác hoặc nhóm Người Dùng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Công Ty vẫn được bảo lưu quyền: (i) xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, Thỏa Thuận này và quy định của pháp luật; và (ii) Công Ty có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của Người Dùng xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép đăng tải, chia sẻ thông tin.
    2. Công Ty có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với MXH OneHousing. Việc Người Dùng sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của Công Ty cần phải được Công Ty cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, Công Ty không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để Người Dùng thực hiện các quyền trên.
    3. Người Dùng/thành viên đồng ý để Công Ty tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Người Dùng cung cấp cho Công Ty/đăng tải công khai trên MXH OneHousing một cách hoàn toàn miễn phí. Người Dùng từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc Công Ty sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận nêu trên.
    4. Nếu Người Dùng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác của mình được cung cấp thông qua dịch vụ MXH OneHousing đang bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho Công Ty về việc vi phạm bản quyền. Công Ty sẽ xử lý thông báo vi phạm bản quyền mà Công Ty nhận được theo quy định của pháp luật.
   12. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

    Công Ty thực hiện lưu trữ tối thiểu trong vòng 02 năm trên máy chủ của Công Ty đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của Người Dùng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải phù hợp với các quy định pháp luật.

   13. Phạm vi sử dụng thông tin và chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của Người Dùng

    Công Ty thực hiện việc bảo mật thông tin theo đúng chính sách bảo vệ và xử lý dữ liệu của Công Ty trên http://onehousing.vn và ứng dụng OneHousing. Việc bảo mật thông tin có thể có những thiếu sót nhất định do trục trặc kỹ thuật hoặc do tác động bởi các yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công Ty bao gồm nhưng không giới hạn chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền Internet hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, đình công, khủng bố, sự thay đổi của luật pháp. Công Ty cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên Công Ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm về việc thông tin của Người Dùng bị tiết lộ. Người Dùng có trách nhiệm luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của Người Dùng.

   14. Cơ chế xử lý thành viên vi phạm Thỏa thuận

    Nếu phát hiện Người Dùng vi phạm bất cứ quy định nào tại Thỏa Thuận này, quy định pháp luật và/hoặc có hành vi có thể tạo rủi ro, trách nhiệm pháp lý cho Công Ty, Công Ty sẽ tiến hành thực hiện xử lý theo một, một số hoặc tất cả các hình thức sau đây, tùy mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm theo toàn quyền đánh giá/quyết định của Công Ty và/hoặc theo quy định pháp luật:

    1. Cảnh cáo, nhắc nhở (áp dụng cho các trường hợp hành vi vi phạm lần đầu, tính chất không nghiêm trọng).
    2. Khóa tài khoản từ 7 đến 30 ngày đối với các vi phạm nghiêm trọng.
    3. Khóa tài khoản 120 ngày hoặc khóa vĩnh viễn cho các trường hợp vi phạm rất nghiêm trọng. (Người Dùng không thể dùng tài khoản đã bị khóa để truy cập MXH OneHousing. Nếu tài khoản Người Dùng bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của chủ tài khoản/Người Dùng cũng sẽ khóa vĩnh viễn).
    4. Tất cả các bài viết vi phạm quy định có thể bị xoá, lọc bỏ nội dung quảng cáo, thay từ ngữ không phù hợp, tạm ngừng hiển thị chờ kiểm duyệt, tùy theo mức độ vi phạm. Công Ty có thể gửi thông báo cảnh báo nội dung vi phạm và yêu cầu Người Dùng ngay lập tức gỡ bỏ, lọc bỏ nội dung vi phạm. Nếu Người Dùng không gỡ bỏ, lọc bỏ nội dung vi phạm, Công Ty sẽ xử lý bài viết và thực hiện các biện pháp xử lý theo các Điều 8.1, 8.2 và 8.3 trên.
    5. Công Ty có toàn quyền trong việc xác định và xử lý bài viết/thành viên/Người Dùng vi phạm quy định và có toàn quyền công khai các vi phạm của Người Dùng nhưng không bao gồm nội dung vi phạm đã bị xóa hay lọc bỏ.
    6. Các hình thức xử lý khác quy định tại các điều khoản khác của Thỏa Thuận.
   15. Giải quyết tranh chấp
    1. Mọi tranh chấp phát sinh giữa MXH OneHousing và Người Dùng sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng với tinh thần thiện chí hợp tác. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, mỗi bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án để giải quyết.
    2. Khi tranh chấp phát sinh giữa các thành viên/Người Dùng, Công Ty sẽ hỗ trợ thành viên/Người Dùng bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
    3. Người Dùng là nhà cung cấp dịch vụ trên MXH OneHousing có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến quá trình giao dịch và có nghĩa vụ bồi thường theo thỏa thuận với thành viên/Người Dùng MXH OneHousing khác nếu lỗi thuộc về nhà cung cấp dịch vụ. MXH OneHousing sẽ hỗ trợ thành viên/Người Dùng bằng việc cung cấp đầy đủ thông tin và các nội dung liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ trên MXH OneHousing.
   16. Thông tin liên hệ

    Trong trường hợp có vướng mắc, khiếu nại hoặc yêu cầu hỗ trợ, Người Dùng vui lòng liên hệ với Công Ty qua số điện thoại và email đã công khai trên http://onehousing.vn/ứng dụng OneHousing hoặc theo thông tin sau:

    CÔNG TY CỔ PHẦN ONE MOUNT REAL ESTATE

    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0109178175 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/5/2020

    Địa chỉ: Tầng 1, Tòa văn phòng T26, KĐT Times City, 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

    Điện thoại: 024.7105.6788 Email: [email protected].

   17. Hiệu lực

    Thỏa Thuận này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 06 năm 2022. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Thỏa Thuận này mà bị coi bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi được theo pháp luật Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật và các phần, điều khoản còn lại của Thỏa Thuận này vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực.

   Công ty Cổ phần One Mount Real Estate là thành viên của One Mount Group. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp: 0109178175. Đăng ký lần đầu: ngày 11/05/2020, Cấp bởi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội. Loại hình website: Sàn giao dịch TMĐT, Website khuyến mại trực tuyến
   Lĩnh vực kinh doanh: Bất động sản, Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, Thẻ khách hàng thường xuyên, sản phẩm, dịch vụ khác.
   Tên người chịu trách nhiệm: Quách Thị Hồng Nhung
   Thông tin điện tử nội bộ và mạng xã hội
   Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Lê Thanh
   Số giấy phép thiết lập mạng xã hội: Số 371/GP-BTTTT
   Ngày cấp: 04/10/2023
   Cơ quan cấp phép: Bộ Thông tin và Truyền thông

   © 2021 Bản quyền thuộc về OneHousing.vn

                                                                                                                 onehousing chứng nhận bộ công thương